Gebruiksvoorwaarden - OldGaffers NL2004
2024
Ga naar de inhoud
Lees a.u.b. hieronder zeer aandachtig de kleine lettertjes betreffende het gebruik van deze website!
Gebruiksvoorwaarden

Ingangsdatum: 12 oktober 2019

Deze website werd ontworpen door CyberDan.be (een amateur webmaster zonder winstdoeleinden, die puur voor zijn plezier en met het oog op het uitvoeren van zijn hobby websites bouwt en onderhoud).

De toegang tot en het gebruik van CyberDan's websites zijn onderworpen aan volgende voorwaarden.

1.  Algemeen

Door verder te surfen op deze website ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden alsook CyberDan's gegevens- en cookiebeleid. Surf dus niet verder als je je hiermee niet akkoord verklaart.

2.  Inhoud van de website

CyberDan.be besteedt veel aandacht en zorg aan zijn websites en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Alle informatie, namen, afbeeldingen, foto’s, logo’s en iconen, enz. die op of via CyberDan's websites beschikbaar zijn, worden echter verstrekt zonder enige verbintenis. CyberDan behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, op gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Wanneer CyberDan verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal er na melding hiervan aan de webmaster via webmaster@cyberdan.be overgegaan worden tot verbetering of aanvulling.

Er wordt geen enkele garantie gegeven, uitdrukkelijk noch impliciet, over de bruikbaarheid, de juistheid of de volledigheid van de informatie op CyberDan's sites. Evenmin wordt gegarandeerd dat CyberDan's websites of de server die haar beschikbaar maakt, ondanks de inspanningen die hieromtrent worden geleverd, vrij zijn van computer virussen. CyberDan.be of de opdrachtgever van deze website kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van CyberDan's website.

3.  Links

CyberDan's  websites bevatten ook links naar andere websites. CyberDan.be of de opdrachtgever van deze website kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de huidige of toekomstige inhoud van deze sites, noch voor de inhoud van externe sites die een link maken naar een website door CyberDan.be gemaakt.

4. Verbintenissen van de gebruiker

Bij de toegang tot en het gebruik van een website door CyberDan.be gemaakt, verbind je je er uitdrukkelijk toe om:

  • de optimale werking en de beveiliging van de website niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door je toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe je normalerwijze geen toegang hebt;
  • de informatie getoond op een website door cyberDan.be gemaakt noch in zijn geheel noch deels aan te vullen, te veranderen, te vervangen of te verbeteren;
  • geen gebruik te maken van CyberDan's websites voor illegale of schadelijke doeleinden.

5. Bescherming van het intellectuele eigendomsrecht

De informatie, waaronder alle redactioneel materiaal, teksten, foto’s, illustraties, tekeningen en ander grafisch materiaal, namen, logo’s, software, handelsmerken en andere merken, die via de website worden toegankelijk gemaakt, zijn eigendom van CyberDan of de eigendom van de opdrachtgever van de website. De informatie is beschermd door het auteursrecht, het databankenrecht, het merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. De informatie mag alleen gebruikt worden voor jouw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Je verklaart je akkoord de informatie niet te reproduceren, te verdelen of mee te delen aan derden, al dan niet met winstoogmerk, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CyberDan.be of de opdrachtgever van de website. Niets van wat op deze site staat mag worden geïnterpreteerd als het geven van een uitdrukkelijke of stilzwijgende licentie om enig intellectueel eigendomsrecht te gebruiken, tenzij en in de mate bepaald in huidige voorwaarden.

6.  Toepasselijke wet en bevoegde rechtbank

Deze voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen zijn aan het Belgisch recht. Geschillen die voortkomen uit deze voorwaarden of het gebruik van de website zijn exclusief onderworpen aan de bevoegde rechtbanken van Vlaanderen, België, zonder afbreuk te doen aan de rechten die u zou hebben als EU consument om de rechter te vatten volgens de dwingende wetten van de plaats van uw domicilie binnen de EU.

Wil jij ook zo'n coole, toffe, leuke, fantastische website als deze?
Neem dan contact op met CyberDan door hieronder te klikken.
Terug naar de inhoud